Referat af Blistrup Lokalråds Ordinære Generalforsamling 21.marts 2018

Carsten Eriksson bød som Formand velkommen til ca. 18 medborgere samt bestyrelsen. Derefter fulgtes dagsorden som følger:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af 3 stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning ved Carsten Eriksson
 • Fremlæggelse af regbskab ved Bent Nielsen
 • Forslag fra bestyrelsen
 • Forslag fra borgere
 • Valg til bestyrelsen
 1. Formand Carsten modtager genvalg
 2. 2 bestyrelsesmedlemmer, Inge og Katrine modtager genvalg
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelt

————————————————————————————-

 • Leon Jensen blev valgt til dirigent
 • Anette valgt til referent
 • Punktet udsat, det var muligvis uaktuelt
 • Bestyrelsens beretning vedr. Blistrup Lokalråd vedr. 2017

 

Bestyrelsen har i 2017 haft virkeligt travlt med forskellige arbejdsopgaver. Det lave fremmøde på sidste års generalforsamling betød, at bestyrelsen ikke blev fuldtallige. Generalforsamlingen gav dog bestyrelsen mandat til at supplere med borgere boende i Blistrup sogn, som efterfølgende havde lyst til at gøre en indsats i vores bestyrelse.

Hvilket blev en realitet efterfølgende (Katrine).

 Internt har vi så fordelt de forskellige arbejdsopgaver imellem os i bestyrelsen, da vi har gang i mange ting/projekter

 Vi har fået check på vores hjemmeside (Katrines fortjeneste), som nu fremstår mere brugervenligst og revideres jævnligt.

 Vi er medlem af kommunens Frivillige Flygtningenetværk, hvor der er rep. fra mange forskellige frivillinge, fra jobcentret (ansvarlig for flygtninge) og enkelte gange af byrådsmedlemmer. Seriøst arbejdende gruppe  vedr. integration af flygtninge.Vi er medlem af Sammenslutningen af Lokalråd og Borgergrupper, som i samarbejde med Byrådet arbejder for udvikling af de forskellige lokalområdet i kommunen.

 Derudover har vi et formaliseret samarbejde med kommunens Flygtningekoordinator.

 Vi har kontakt til byrådsmedlemmer i udvalget for Udvikling By og Land, hvor vi på forskellig vis arbejder med projekt ”Udvikling af Blistrup. Nogle af opgaverne er bl.a.:

 • Bygning af boligere (ejer-, andels- og lejeboliger) på Ærtemarken – nabo til skolen
 • Forskønnelse af indfaldsvejene til Blistrup med beplantning af markblomster m.m.
 • Oprettelse af Blistrup Park på noget af jorden ved spejderhytten
 • Dagsorden den 22.03 om 25.000,00 til annoncering af projekt Ærtemarken

 Vi har været nødt til at flytte til andre lokaler, da Blistrup skole selv skulle bruge de lokaler, som vi anvendte til depoter. Vi bor nu på 1. salen i Medborgerhuset i 3 gode og store lagerrum.

 Vi har i.f.m. denne flytning med politisk opbakning fået ændret i vores funktion i.f.t. flygtningedepotet. Nu kan betrængte danske familier (skilsmisse, død o.s.v.) få hjælp i samme omfang som flygtningene.

 Vi har deltaget i ”Åben Blistrup-dag” – arr. af BSI – på Blistrup Skole. Vi er nu en del af dette prjekt og vil også 2018 deltage.

 For at skaffe penge til Lokalrådets arbejde har vi aftaler med de grønne telte i Højelt og Skærød om dage, hvor vi kan sælge de ting, som er blevet afleveret og beholde det indsamlede beløb til foreningens arbejde. Til denne funktion kunne vi godt tænke os nogle flere frivillige. Derudover har vi på skift vagt på flygtningedepotet. Her er åbent hver anden søndag fra 10,00-12,00 for flygtninge samt en ugentlig eftermiddag /aften efter behov for trængte danske familier.

 Vi søger også efter andre midler i fonde m.m. bl.a. i Det grønne Hus i Helsinge til drift af foreningen.

 Vi har afholdt et børneloppemarked i Medborgerhuset, som var en god aktivitet, som vi vil gentage i 2018.03.18

 Vi har et formaliseret samarbejde med Græsted Frivillighedscenter på forskellige niveauer. Vi er medlem i Centret.

 Jeg takker bestyrelsen og andre tilknyttede frivillige for deres store indsats i 2017.

Carsten Eriksson

Formand

Beretningen modtaget med akklamation

 • Regnskabet var blevet uddelt og blev gennemgået af Bent, derefter godtkendt af forsamlingen
 • Der var ingen forslag fra bestyrelsen
 • Ingen indkomne forslag fra borgere
 • Carsten Eriksson modtog genvalg med akklamation
 1. Både Inge Jonassen og Katrine Søborg modtog ligeledes genvalg til bestyrelsen

9)    På de 2 suppleantposter valgtes Steen Folke og Peder Holger Hvelplund

10)     Gertrud Hansen modtog genvalg

11)     Som revisorsuppleant valgtes Palle Vistisen

12)     Der var flere positive bemærkninger fra de fremmødte til projektet ”Ærtemarken”,     specielt til hvilken slags boliger der kunne blive tale om, og Bent fortalte at der indtil videre havde været tale om både mindre og større boliger, til henholdsvis familier og ældre. Der var også tilslutning til ”blomsterprojektet” og en del tilhørere fulgte efter mødet op om Bents opfordring til lidt hjælp med diverse praktiske opgaver.

Her efter takkede dirigenten for fremmødet og god ro og orden.

Ref. Anette  Kampf