Referat af Blistrup Lokalråds Ordinære Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen i Blistrup Lokalråd mandag den 04.10.2021

Velkommen af formanden

Af fremmødte var der: 6 bestyrelsesmedlemmer samt 12 blistrupborgere

Valg af dirigent

Anette

Valg af referent

Carsten

Valg af stemmetællere

Dette blev ikke nødvendigt

Bestyrelsens beretning

Så er vi kommet til Blistrup Lokalråds første generalforsamling efter Corona. Normalt skulle vi have holdt generalforsamling i foråret, men da vi ikke var startet op på det tidspunkt endnu, valgte bestyrelsen af udsætte den til nu. Det er 2 generalforsamlingsperioder, der er slået sammen.

Efter generalforsamlingen i 2019 d. 26 marts lykkedes det os ikke at samle bestyrelsesmed

lemmer nok til at udfylde alle pladser, ved det så blev formanden også valgt som kasse-rer. Dengang havde vi stadig til huse oven på medborgerhuset, men herfra blev vi forvist, da GK fandt ud af, at der kun skulle være et flygtningeudleveringssted og ikke to, hvilket så var vores, der skulle flytte. Det hele skulle flyttes til Esrum ud på Tingbakkeskolen, lidt kaotisk men med hjælp fra kommunen lykkedes det.

Ud af lokaler og hvad så ??

Så deltog vi i Blistrupdagen i 2019 også som medarrangør. Vi har i bestyrelsen deltaget i opstarten af De Grønne Telte og derfra så opstod hele Coronasituationen. Meget lidt aktivitet, ingen møder (vi består jo af lidt ældre personer). Vi havde et frafald fra bestyrelsen; dernæst en der meldte sig ud. Og nu forsøger vi at starte op igen.

 

Vi har fået et par nye/gamle kendinge ind igen, og der er plads til nye i vores bestyrelse.

Vi vil så meget, og dertil mangler vi hjerner og hænder.

Vi har visioner om at være det samlende led mellem vores foreninger her i området –

Kirken, Spejderne, BSI, Medborgerhuset, skole, børnehaver, andre foreninger.

Vi har visioner om at arbejde for en selvstændig skole.

Vi har visioner om meget, meget mere og dine meninger og forslag er velkomne.

Med disse ord vil jeg sige en stor tak til dem, der i regn og slud har passet de grønne telte, hvilket har genereret en pengesum til foreningens videre arbejde, hvor der ingen aktivitet har været.

Og en stor tak til Steen skal også lyde selv om han ikke er tilstede. Det er ham, der har opfundet Blistrupcyklerne.

Og så en tak til resten for at prøve at få banket noget op, så vi kan komme i gang igen.

Velkommen til.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Fremlæggelse af regnskab

Lars gennemgik indtægter og udgifter. Vi har en samlet kassebeholdning på kr. ca. 30,000,00. Vi har ikke fået fat i en revisor, hvorfor Lars er den eneste, som har underskrevet regnskabet. Bestyrelsen checker på et efterfølgende møde foreningens økonomi.

Forslag fra bestyrelsen

Nye vedtægter. Carsten gennemgik vedtægterne. Der blev foretaget rettelser. De endelige vedtægter skal i første omgang godkendes på et bestyrelsesmøde og måske lige en tur igen på næste års generalforsamling.

Forslag fra borgerne

Ingen forslag

Valg til bestyrelsen for 2 år

  • Inge Jonassen – genvalgt
  • Katrine Koustrup – genvalgt
  • Ricki Berner – valgt

Valg til bestyrelsen for 1 år

  • Eva Rühmann – genvalgt
  • Mia Roswald – valgt

Valg af 2 suppleanter

  • suppleant: Carsten Eriksson – valgt
  • suppleant: Arne Brønsted – valgt

 

Valg af revisor

  • Nellie Samuelsen

Valg af revisorsuppleant

  • Rene Mauritsen

Eventuelt

Intet