Vedtægter for Blistrup Lokalråd

§1 Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Blistrup Lokalråd og er et upolitisk organ, der har hjemsted i Gribskov kommune.

§2 Foreningens formål.

Foreningens formål er at styrke byens udvikling og samle Blistrup Sogns borgere til i fællesskab at virke for et godt lokalmiljø. Foreningen ønsker at være bindeled mellem Sognets borgere, foreninger, institutioner, virksomheder og Gribskov kommune.

§3 Stemmeret og valgbarhed.

Stemmeberettiget og valgbar til lokalrådet er enhver borger i Blistrup sogn eller en person med tæt tilknytning til sognet, som har stemmeret ved kommunalvalg i Gribskov.

§4 Regnskab og økonomi.

Lokalrådet finansieres ved tilskud, frivillige bidrag og fælles aktiviteter.

Regnskabet følger kalenderåret og kassereren varetager Lokalrådets regnskab.

Stk. 2

Ved regnskabsåret afslutning senest modtager revisor regnskabet fra kassereren med alle bilag og tilbagesender det til kassereren med eventuelle påtegninger. Det revide-rede regnskab fremlægges til eftersyn hos kassereren 14 dage inden den ordinære generalforsamling.

 • 5 Den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Lokalrådets øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.

Stk. 2

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen senest 14 dage, før den afholdes. Indkaldelsen sker via lokale medier og opslag i lokale forretninger. Dagsorden og revideret regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside www.Blistrup.net 14 dage før. Forslag fra borgerne skal sendes til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetællere efter behov
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Forslag fra bestyrelsen
 • Forslag fra borgerne
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelt

Stk. 4

Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte borgere.

§6 Bestyrelsen.

Bestyrelsen kan bestå af mindst 3 og op til  7 personer – Formand – Næstformand  – Kasserer – Sekretær – 3 almindelige bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter. Disse er med til alle møder og kan som resten af bestyrelsen deltage i udvalg. Suppleanterne deltager i bestyrelses- og udvalgsmøder uden stemmeret.

Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Fordelt således, at 3 vælges i ulige år og 4 i lige år. Afgår et bestyrelsesmedlem før tid, indtræder en suppleant i den re-sterende periode som bestyrelsesmedlem. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 4

Kort efter generalforsamlingens afslutning konstituerer bestyrelsen foreningens formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 5

Bestyrelsen mødes efter behov, og der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne. Formanden er ansvarlig for udsendelse af dagsordener til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved fremmøde af mindst 4 medlemmer.  Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§7 Udvalg.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage opgaver i forbindelse ved særlige arrangementer, interesseområder o. lign.. Alle borgere med interesse i Blistrup sogn kan melde sig til udvalgsarbejde; der skal dog være en tovholder med i udvalgene fra Blistrup Lokalråds bestyrelse.

§8 Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis

 1.   Bestyrelsen ønsker at indkalde til dette.
 • Hvis mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom med angivelse af den ønskede dagsorden.
 • Hvis mindst 20 stemmeberettigede borgere i

Blistrup fremsætter skriftligt ønske herom med angivelse af den ønskede dagsorden.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling overfor borgerne 14 dage før afholdelse af mødet. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling via lokale medier og opslag i lokale forretninger. Indkaldelsen opslås samtidigt på foreningens hjemmeside. Dagsordenen kan findes på hjemmesiden www.Blistrup.net

Stk. 3

Dagsordenen til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetællere efter behov
 • Begrundelse for indkaldelsen
 • Forslag til afstemning

Der kan ikke optages andre forslag til beslutning, end der er udsendt sammen med dagsordenen.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal ved de fremmødte stemmeberettigede.

§9 Foreningens opløsning.

Ved en opløsning af Blistrup Lokalråd skal eventuelle aktiver anvendes til almennyttige formål i Blistrup sogn. På foreningens sidste generalforsamling besluttes, hvem aktiverne tildeles.

Stk. 2

Opløsning af foreningen skal ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal holdes med minimum 14 dage og maksimum 2 måneders mellemrum.

§10 Tegning og hæftelse.

Lokalrådet tegnes økonomisk af kassereren i foreningen sammen med formanden eller af mindst tre bestyrelses-medlemmer i foreningen. Lokalrådet hæfter for sine for-pligtelser kun med lokalrådets til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke lokalrådets medlemmer eller borgere nogen personlig hæftelse for lokalrådets forpligtelser.