Vedtægter for Blistrup Lokalråd

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Blistrup Lokalråd og er et upolitisk organ, der har hjemsted i Gribskov kommune.

§ 2 Foreningens formål.

Foreningens formål er at styrke byens udvikling og samle Blistrup Sogns borgere til i fællesskab at virke for et godt lokalmiljø. Foreningen ønsker at være bindeled mellem Sognets borgere, fore-ninger, institutioner, virksomheder og Gribskov kommune.

§ 3 Stemmeret og valgbarhed

Til Gitte:

Her indskrives teksten fra Tisvilde Lokalråds vedtægter (du kan slette disse linjer i rød tekst, førend indskrivning af den rigtige tekst

§ 4 Regnskab/økonomi

Regnskabet følger kalenderåret og løber fra den 1. januar til 31. december. Kassereren varetager Lokalrådets regnskab.

Sammenlign lige med Tisvildes vedtægter

Stk. 2

Ved regnskabsåret afslutning senest 01. februar modtager revisor regnskabet fra kassereren med alle bilag og tilbagesender det til kassereren med eventuelle påtegninger. Det reviderede regnskab fremlægges til eftersyn hos kassereren 14 dage inden den ordinære generalforsamling.

§ 5 Den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen er Lokalrådets øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen senest 14 dage, før den afholdes. Indkaldelsen sker via lokale medier og opslag i lokale forret-ninger. Dagsorden og revideret regnskab of-fentliggøres på foreningens hjemmeside www.Blistrup.net 14 dage før. Forslag fra bor-gerne skal sendes til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af 3 stemmetæller
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Forslag fra bestyrelsen
 • Forslag fra borgerne
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelt

Stk. 4

Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte borgere.

§ 6 Bestyrelsen.

Man skal have fast folkeregisteradresse i Blistrup sogn for at stille op til bestyrelsen.

Stk. 2

Bestyrelsen består af 7 personer – Formand – Næstformand – Kasserer – Sekretær – 3 almindelige bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter. Disse er med til alle møder og kan som resten af bestyrelsen deltage i udvalg. Suppleanterne deltager i bestyrelses- og udvalgs-møder uden stemmeret.

Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer  er på valg i lige år. Kassereren og 3 medlemmer af bestyrelsen vælges i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 4

Formand (i lige år) og kassereren (i ulige år) væl-ges på generalforsamlingen, mens bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter general-forsamlingen konstituerer sig selv på de øvrige poster (herunder næstformands- og sekretær-posterne).

Stk. 5

Bestyrelsen mødes efter behov, og der udarbej-des referat af bestyrelsesmøderne. Formanden er ansvarlig for udsendelse af dagsordener til besty-relsesmøderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved fremmøde af mindst 4 medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7 Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage opgaver i forbindelse ved særlige arrangementer, interesseområder o. lign.. Alle borgere med in-teresse i Blistrup sogn kan melde sig til udvalgs-arbejde; der skal dog være en tovholder med i udvalgene fra Blistrup Lokalråds bestyrelse.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis

 • Bestyrelsen ønsker at indkalde til dette
 • Eller hvis mindst 4 bestyrelsesmedlem-mer fremsætter skriftligt ønske herom med angivelse af den ønskede dagsorden
 • Eller hvis mindst 20 stemmeberettigede borgere i Blistrup fremsætter skriftligt ønske herom med angivelse af den ønskede dagsorden

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Bestyrel-sen er ansvarlig for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling overfor borgerne 14 dage før afholdelse af mødet. Der indkaldes til ekstraordi-nær generalforsamling via lokale medier og op-slag i lokale forretninger. Indkaldelsen opslås samtidigt på foreningens hjemmeside. Dagsor-denen kan findes på hjemmesiden www.Blistrup.net

Stk. 3

Dagsordenen til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af 3 stemmetæller
 • Begrundelse for indkaldelsen
 • Forslag til afstemning

Der kan ikke optages andre forslag til beslutning, end der er udsendt sammen med dagsordenen.

Den ekstraordinære generalforsamling er be-slutningsdygtig ved almindeligt flertal ved de fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 Foreningens opløsning.

Ved en opløsning af Blistrup Lokalråd skal eventuelle aktiver anvendes til almennyttige formål i Blistrup sogn. På foreningens sidste generalforsamling besluttes, hvem aktiverne tildeles.

Stk. 2

Opløsning af foreningen skal ske ved 2 på hin-anden følgende generalforsamlinger, der skal holdes med minimum 14 dage og maksimum 2 måneders mellemrum.

 • 10 Tegning og hæftelse

Her blev vi enige om at indskrive punktet fra Tisvilde Lokalråds vedtægter